Podľa prognóz sa zvýši pridaná hodnota malých a stredných podnikoch na Slovensku v rokoch 2015 a 2016 o 2,4 % a zamestnanosť v daných podnikoch by mala klesnúť o 0,6 % a majú tak predbehnúť veľké podniky.  Malé a stredné podniky na Slovensku vytvorili viac ako 70 % pracovných miest a vytvorili 60 % z pridanej hodnoty.

Malé a stredné podniky v nefinančnom sektore

Od roku 2010 sa už medzi malé a stredné podniky zaraďujú aj SZČO a tak počet MSP je 390 936 s počtom zamestnancov 1 001 470 a tak predstavujú 99,9 % podiel zo všetkých podnikoch ( veľké podniky – 469 ). Podiel v zamestnanosti majú malé a stredné podniky na úrovni 70,7 %. Veľké podniky zbytok, teda 29,3 %.

Počet podnikov a porovnanie malých a stredných podnikoch na Slovensku
Počet podnikov a porovnanie malých a stredných podnikoch na Slovensku, zdroj : SBA Factsheet 2015

Najviac malých a stredných podnikoch podniká v nefinančnom sektore. Nefinančný sektor sa v rokoch 2010 až 2014 zotavoval krízy následkom toho nárast nezamestnanosti o 3 %, pričom kríza zasiahla aj malé a stredné podniky. Zamestnanosť v malých a stredných podnikoch klesla o 5 %, zatiaľ čo pridaná hodnota vzrástla o 7 %.

Najväčší nárast nastal v automobilovej výrobe zvýšením výroby, čo sa odzrkadlilo aj na hospodárení malých a stredných podnikoch na Slovensku. Automobilová výroba len za rok 2012 narástla výrobou o 45 %, čo znamenalo pre MSP 22 % zvýšenie pridanej hodnoty a 7 % nárast zamestnanosti.

Ďalšie odvetvie, ktoré zaznamenalo rast bolo odvetvie stredne náročných technológií, ktoré v rokoch 2010 až 2014 zaznamenalo nárast produkcie o 15 %. Hospodárenie malých a stredných podnikoch na Slovensku sa takisto zvýšila pridaná hodnota o 7 % a zamestnanosť vzrástla o 8 %.

Vďaka vláde a rozvoji IT sektora vytvorením napríklad aj Košice IT Valley, takisto ako eurofondom vo výške 2,3 miliardy eur a operačnom programe pre výskum a vývoj, ktorý je určený pre odvetvie informačných a komunikačných technológií, automobilového priemyslu, strojárskeho priemyslu a spotrebnej elektroniky sa v rokoch 2011 až 2014 zlepšilo hospodárenie a vzrástla zamestnanosť aj v odvetví informačných a komunikačných technológií. V tomto sektore dokonca malé a stredné podniky predbehli veľké podniky v produkcii. Pridaná hodnota malých a stredných podnikoch dosiahla vzrástla o 14 % a zamestnanosť v týchto podnikoch vzrástla o 4 %.

Mikropodniky valcujú nefinančný sektor

Mikropodniky (s 0 až 9 zamestnancami) zohrávali významnú úlohu v „nefinančnom podnikovom sektore“. Predstavovali takmer 40 % pracovných miest a približne 27 % pridanej hodnoty, čím presiahli európsky priemer o takmer 10 percentuálnych bodov v prípade pracovných miest a o 6 percentuálnych bodov, pokiaľ ide o pridanú hodnotu.

Daňová licencia má zlý vplyv

V roku 2014 došlo k čistému prírastku spoločností o 5,9 tisíc. Celkovo bolo zaregistrovaných okolo 33 tisíc nových spoločností, pričom 27 tisíc bolo zrušených. Tento klesajúci počet nových firiem má podľa SBA ( Small Business Agency ) príčinu v zavedení daňových licencií. Odôvodňuje to tým, že aj spoločnosti, ktoré sú v strate musia platiť túto licenciu, a takisto to brzdí a dokonca znemožňuje činnosť podnikoch, ktoré sa orientujú v sektoroch s malou maržou.

Stav malých a stredných podnikoch na Slovensku

Podpora malých a stredných podnikoch má byť zosúladená s politikou EÚ podľa iniciatívy SBA, stratégia Európa 2020 a akčný plán pre podnikanie 2020.

Podľa správy SBA Slovensko, čo sa týka podpory malých a stredných podnikoch dosahuje dobré výsledky v príprave politických iniciatív, avšak čo sa týka realizácie, tak tam zlyháva. Vďaka nedostatku transparentnosti nie je zavedený komplexný rámec podpory malých a stredných podnikoch.

Podľa slovenskej verejnosti sa verejné zdroje zneužívajú a korupcia je vnímaná najsilnejšie z celej EÚ. Podľa EÚ Slovensko zaviedlo viacero nástrojov na prevenciu korupcie, avšak chýbala im politická vôľa a neschopnosť presadzovať pravidlá.

SBA a návrhy zlepšenia

V boji proti korupcii SBA navrhuje :

  1. Účinným napĺňaním zásady “najskôr myslieť na malých,“ ktorá by sa mala byť založená na systematických a dôkladných posúdeniach vplyvu právnej regulácie vrátane povinného testu MSP. Mal by sa tiež vytvoriť nezávislý kontrolný orgán, ktorý zabezpečí kvalitu týchto posúdení.
  2. Posilnením schopnosti verejnej správy lepšie reagovať na potreby malých a stredných podnikoch, a to najmä intenzívnejším využívaním riešení elektronickej verejnej správy, čo pomôže zjednotiť postupy a často zníži mieru nezrovnalostí zapríčinených človekom.
  3. Zrýchlením a zlepšením schopnosti verejných orgánov konať v oblasti „druhej šance“.
  4. Zjednodušením administratívnych aspektov cezhraničného obchodu s členskými štátmi EÚ, ako aj tretími krajinami.

Správa SBA za rok 2015

Zníženie administratívy môže priniesť malým a stredným podnikom úsporu vo výške 270 miliónov eur. Podľa analýz 282 právnych predpisoch ukladá 4566 ohlasovacích povinností, pričom vznikajú administratívne náklady v hodnote až 2,7 miliardy eur, z ktorých je podľa analýzy možnosť 10 % úspory, teda 270 miliónov eur. Vychádza to zo správy SBA za rok 2015

Výsledky Slovenska v oblasti SBA
Výsledky Slovenska v oblasti SBA, zdroj : SBA Factsheet 2015

1. Na zlepšenie podnikania na Slovensku SBA navrhuje :

  • Počas prvých dvoch rokov svojej existencie majú byť začínajúce podniky oslobodené od dane z príjmu.
  • Po uplynutí dvoch rokov budú mať výhodu zníženej sadzby dane z príjmu (nižšej ako súčasná sadzba 22 %).
  • Začínajúce podniky budú oslobodené od platenia tzv. daňovej licencie, teda paušálnej dane, ktorú platí každý podnik bez ohľadu na svoj finančný výsledok.
  • Začínajúce podniky získajú finančné poukazy na právne, technické či obchodné partnerstvá súvisiace s ochranou duševného vlastníctva.
  • Študenti alebo absolventi sa budú môcť zapojiť do postgraduálneho štipendijného programu pre začínajúcich podnikateľov, v rámci ktorého nebudú musieť platiť sociálne odvody a budú dostávať mesačný príspevok vo výške 700 EUR počas šiestich mesiacov.

2. V rámci opatrenia tzv. druhej šance SBA vytýka :

Dlhé trvanie likvidácie platobne neschopného podniku ( 4 roky ) a žiadne opatrenia pre zvýšenie opätovného podnikania

3. V rámci opatrenia tzv. ústretovej správy SBA podporila :

Vytvorenie Národneho podnikateľského centra, ktoré má zabezpečiť rýchlejšiu a účinnejšiu komunikáciu. Naopak však nevytýka počet platieb za rok ( 20 ), ktoré celkovo zaberie podnikom 207 hodín, čo je v priemere EÚ. Ostatné ´´položky´´ však sú vyššie ako priemer EÚ alebo cieľ SBA.

Zakladanie spoločnosti : 249 EUR nedosahuje cieľ SBA 100 eur. Minimálne splatené základné imanie prepočítané na príjem obyvateľa je vyššie ako priemer EÚ. Administratíva spojená so zakladaním spoločnosti zaberá 3-krát viac času ako priemer EÚ ( 10 dní v porovnaní s 3,5 dňa ).

4. V rámci opatrenia štátna pomoc a verejné obstáravanie SBA zmieňuje a zároveň aj vytýka

Náklady na malé úvery boli vo vzťahu k nákladom na veľké úvery výrazne vyššie ako priemer EÚ

Vznikol Fond inovácií a technológií, v rámci ktorého sa rýchlo rastúcim spoločnostiam poskytuje rizikový kapitál, čím sa podporuje inovatívne podnikanie a vytváranie pracovných miest. Slovenská záručná a rozvojová banka, program JEREMIE a program EXIM banky na podporu vývozu poskytujú osobitné možnosti financovania určené MSP. Slovak Business Agency ponúka program mikropôžičiek a Európska investičná banka spolu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj poskytujú preferenčné financovanie pre malé a stredné podniky prostredníctvom komerčných bánk.

Avšak počas referenčného obdobia neboli podané žiadne ďalšie návrhy.

5. V rámci opatrenia jednotného trhu

V rámci tohto opatrenia sa zlepšil poces transpozície smerníc EÚ do vnútroštátnych predpisov  alebo zavedenie centra SOLVIT, ktoré má riešiť právnu pomoc v iných krajinách EÚ. Naopak sa počas obdobia nezaviedli žiadne významnejšie opatrenia.

6. V rámci opatrenia zručnosti a inovácie

Vláda doposiaľ vykonala opatrenia na posilnenie spôsobilostí malých a stredných podnikoch v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a poskytla istú podporu rýchlo rastúcim inovačným spoločnostiam. Zaviedla daňový odpočet výdavkov na výskum a vývoj. Odpočet bude zahŕňať široký výber oprávnených nákladov vrátane miezd, poistenia a iných zamestnaneckých dávok. Vláda tiež pokračovala v schéme inovačných poukazov.

7. V rámci opatrenia životného prostredia

Vláda zaviedla zákon o energetickej efektívnosti. Cieľom zákona je zabezpečiť podporu energetickej efektívnosti a lepšie monitorovanie využívania energie, napríklad zavedením systému kvalifikácie energetických audítorov.

Čo však chýba sú opatrenia na zaistenie energetickej efektívnosti  a taktiež využívanie obnoviteľných zdrojov energie v malých a stredných podnikoch na Slovensku.

8. V rámci opatrenia internacionalizácie

Medzi kladné opatrenia patria napríklad zvýšenie exportu malých a stredných podnikoch do tretích krajín ako aj zníženie počtu dokladov potrebných na vývoz. Od roku 2008 sa zaviedli opatrenia na podnietenie obchodu a vývozu, finančnej podpory internacionalizácie MSP, ako aj podpory klastrov, akcelerátorov a obchodných organizácií. Od septembra 2013 sa začal projekt ´´Misia14 – Made in Slovakia´´ na podporu exportu malých a stredných podnikoch na Slovensku. V marci 2014 bola prijatá stratégia vonkajších ekonomických vzťahov na obdobie 2014 – 2020. Cieľom je zaviesť účinný rámec podpory vývozu. Zákon o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru umožní medzinárodným obchodníkom, špeditérom a dopravcom vybaviť administratívu súvisiacu s pohybom tovaru rýchlejšie a na jednom mieste.

Čo sa naopak nepodarilo sú náklady spojené s vývozom, ktoré sa od roku 2008 do roku 2015 zvýšili o 40 %.

Zdroj : SBA, factsheet 2015

Mohlo by Vás zaujímať