Podmienky používania portálu mytvorimehospodarstvo.sk

Odsek 1: Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom a administrátorom internetového portálu mytvorimehospodarstvo.sk a jeho podstránok umiestnených na doménach druhej alebo tretej úrovne (ďalej a spoločne len ako “portál“) je fyzická osoba ( nepodnikateľ ) Milan Pompa ( Ďalej len ako ´´prevádzkovateľ ) Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania, upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom, registrovaným užívateľom ( ďalej len ako užívateľ ) a návštevníkom portálu (ďalej len ako “používateľ”). Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania. Používateľ svojou návštevou portálu, registráciou a jeho ďalším používaním potvrdzuje, že bol s podmienkami používania oboznámení a súhlasí s nimi ako aj s poskytnutím osobných údajov. Každý používateľ je povinný oboznámiť sa podmienkami používania. Používateľ svojou návštevou portálu a jeho ďalším používaním potvrdzuje, že bol s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi ako aj s poskytnutím osobných údajov.

Odsek 2: Obsah portálu a jeho použitie

Obsah portálu je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo audiovizuálnymi záznamami (ďalej spoločne len ako „autorské diela“), ktoré sú chránené autorským právom 3. osôb – autorov. Pri autorských dielach, ktoré nie sú majetkom portálu, ale ich spracoval, oboznamuje užívateľoch a používateľoch o autorovi/autorov pod článkom v znení : Zdroj (pôvod  informácií ) a to so súhlasom autora/autorov, pokiaľ informácie nie sú verejné, alebo nie je určený autor pri autorskom diele. Pri autorských dielach autorov portálu nezodpovedáme za prípadne porušenie autorského zákona. Akékoľvek použitie celku alebo častí autorských diel uverejnených na portáli bez predošlého súhlasu prevádzkovateľa alebo autorov portálu je až na výnimky stanovené zákonom zakázané. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií obsiahnutých v autorských dielach zodpovedajú príslušní autori. Prevádzkovateľ ani autori nenesú zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia neaktuálnych, nepravdivých alebo nesprávnych informácií na portáli. Používateľ je povinný neovplyvňovať funkčnosť portálu. Používateľ je ďalej povinný zdržať sa vulgárnych, urážlivých či inak nevhodných príspevkov do diskusií k jednotlivým autorským dielam uverejneným na portáli. V prípade porušenia tejto podmienky môže byť používateľ vymazaný. Taktiež sú používatelia povinný zdržať sa aj tzv. Black hat SEO praktík v diskusiách/komentároch. Užívateľ je povinný neovplyvňovať funkčnosť portálu. Užívateľ je ďalej povinný zdržať sa vulgárnych, či inak nevhodných príspevkov v diskusiách, alebo v správach ďalším užívateľom. Užívateľ je povinný sa správať podľa platných zákonov Slovenskej republiky a teda ohovárať konkurenciu, alebo inač škodiť konkurencii je zakázané nie len v podmienkach tohto portálu, ale aj v zákonoch Slovenskej republiky a dopúšťanie sa nekalej súťaže je trestné. Taktiež dopúšťanie sa tzv. Black hat SEO praktík je na tomto portáli zakázané. V prípade preukázania, že daný užívateľ sa dopustil porušenia tohto pravidla, bude daný užívateľ vyradený zo zoznamu užívateľov a nebudú mu poskytnuté výhody tohto portálu, ktoré sú určené pre užívateľoch.

Odsek 3: Registrácia

Používateľ sa môže registrovať iba do určených sekcií tohto portálu, ako napríklad odoberanie newsletterov. Nemôže sa priamo zaregistrovať ako užívateľ, pokiaľ nespĺňa podmienky určené v registračnom formulári tohto portálu ( pokiaľ nie je zaregistrovaná organizácia ). Podmienkou registrácie používateľa je odoslanie pravdivých, úplných a správnych informácií vo vopred pripravenom formulári v daných sekciách tohto portálu. Podmienkou registrácie užívateľa je odoslanie riadne vyplneného registračného formulára. Dané informácie musia byť úplne, správne a pravdivé. Užívateľ môže byť iba registrovaná organizácia. Za dodatočné informácie, ktoré užívateľ zverejní vo svojom profile neručíme. Každý používateľ si môže zvoliť, či daný údaj/údaje môžu vidieť všetci, iba ostatní užívatelia, alebo iba daný užívateľ. V prípade preukázania sa, že daný užívateľ neuviedol pravdivé informácie, nie je organizácia, alebo jeho činnosť organizácie bola ukončená a neupovedomí prevádzkovateľa o danej skutočnosti, bude daný užívateľ vymazaní bez toho, aby bol upovedomený. Prístup užívateľoch k rôznym sekciám tohto portálu je viazaný podľa práv daného užívateľa. Ak daný používateľ chce pridávať príspevky, alebo chce vytvoriť udalosť na seminár, konferenciu, musí o tom upovedomiť prevádzkovateľa napr. v kontaktnom formulári, alebo napísaním správy v profile ´´mytvorimehospodarstvo´´ a dané práva mu budú alebo nebudú udelené po zhodnotení prevádzkovateľa a administrátora tohto portálu, kvôli zabezpečení funkčnosti tohto portálu.

Odsek 4: Marketingové a prieskumné účely

 Používatelia ako aj užívatelia svojou návštevou na portáli MTH ( mytvorimehospodarstvo.sk ) súhlasia s podmienkami portálu ako aj so súbormi cookies ako aj súbormi cookies tretích strán na marketingové a prieskumné účely. Prevádzkovateľ a vlastník portálu mytvorimehospodarstvo, ako aj ďalších portálov, ktoré sú jeho vlastníctvom môže zaslať užívateľom a používateľom prieskum trhu a verejnej mienky. Používatelia a užívatelia registráciou, návštevou portálu, alebo inou akciou používateľov a užívateľov súhlasia so zasielaním týchto prieskumov. Používatelia, prípadne užívatelia sa však nezaručujú za vyplnenie dotazníka, alebo vyplnenie inej formy prieskumu trhu. Prevádzkovateľ mytvorimehospodarstvo.sk tak môže zaslať prieskum trhu a verejnej mienky, prípadne zaslať marketingovú alebo inú ponuku, avšak používateľ alebo užívateľ nie je povinný reagovať na tieto zaslané formuláre alebo ponuky.

Odsek 5: Ochrana osobných údajov

Používateľ, užívateľ pri svojej návšteve portálu a jeho ďalším používaním môže prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje a súhlasí so :

  • spracovaním osobných údajov na marketingové účely, štatistické a prieskumné účely
  • použitím osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie funkčnosti tohto portálu (vzájomná komunikácia, marketingové účely, prieskum trhu a verejnej mienky, PR účely, rozoznanie spamu nie len zo strany prevádzkovateľa, ale aj užívateľoch.

Používateľ súhlasí s poskytnutím osobných údajov a ďalším spracovaním údajov prevádzkovateľovi na zaistenie podmienok tohto portálu, ako aj zabezpečenie funkčnosti tohto portálu pridaním príspevku v diskusii, odoberaní príspevkov alebo v iných sekciách tohto portálu, kde je nutné uviesť osobné údaje. Používatelia súhlasia s podmienkami tohto portálu nie len poskytnutím osobných údajov, ale aj návštevou a ďalším užívaním tohto portálu. Dané osobné informácie má prevádzkovateľ, prípad. tretia strana právo uchovávať a spracovávať. V prípade ak si to daný používateľ neželá, je povinný to oznámiť prevádzkovateľovi tohto portálu a všetky práva používateľa ( napr. odoberanie newslettera ) mu budú zrušené a osobné údaje daného používateľa budú vymazané, na koľko nemôžeme zabezpečiť funkcie tohto portálu bez súhlasu dotknutých osôb alebo s neakceptovaním podmienok tohto portálu. Súhlas používateľa spracovávať osobné údaje nadobúda platnosť v okamihu dobrovoľného poskytnutia osobných údajov. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov sa rozumejú všetky osobné údaje ( napr. e-mail, meno, vaše záujmy ), ktoré sú potrebné vyplniť na dosiahnutie účelu konania používateľa na tomto portáli. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov používateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Používateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.   Užívateľ súhlasí s poskytnutím osobných údajov a ďalším spracovaním údajov prevádzkovateľovi na zaistenie podmienok tohto portálu a zabezpečenie funkčnosti tohto portálu a taktiež súhlasí s poskytnutím osobných údajov. Súhlas užívateľa nadobúda platnosť v okamihu dobrovoľného poskytnutia osobných údajov v registračnom formulári tohto portálu. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov sa rozumejú všetky osobné údaje ( napr. e-mail, meno, vaše záujmy, tržby), ktoré sú potrebné vyplniť na dosiahnutie účelu konania používateľa na tomto portáli. Užívateľ musí byť registrovaná organizácia, v opačnom prípade bude jeho účet vymazaní a registrácia neplatná. Každý užívateľ rozhoduje o zverejnení svojich údajov a teda zodpovedá za poskytnutie svojich údajov voči ostatným užívateľom samostatne. Za prípadné zverejnenie, použitie informácií, ktoré získali užívatelia na tejto stránke o iných užívateľoch, alebo používateľoch za účelom predaja alebo iného účelu nenesieme žiadnu zodpovednosť, pretože týmto konaním porušujú podmienky tohto portálu a v okamihu zistenia tohto porušenia bude daný užívateľ vymazaný. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.   Prevádzkovateľ môže spracovávať niektoré z osobných údajov alebo záznamov osobnej povahy vymedzených v nasledujúcom rozsahu a na dobu platnosti súhlasu používateľa, užívateľa ( pokým používateľ, užívateľ neuvedomí prevádzkovateľa, že nechce aby jeho osobné údaje boli spracovávané ) : Meno, priezvisko, e-mail, IČO, používateľské meno, názov spoločnosti alebo organizácie, predmet činnosti organizácie, počet zamestnancov organizácie, adresa sídla organizácie, profesné zameranie užívateľa ako reprezentanta organizácie na tomto portáli, tržby organizácie, IP adresa ( kvôli príp. spamom) – dané informácie sa použijú iba na marketingové a prieskumné účely a zaistenie funkčnosti portálu – návštevnosti portálu. 

Užívatelia sa môžu navzájom kontaktovať a zasielať si reklamné ponuky. V prípade, že by to niektorého užívateľa obťažovalo a po upozornení ostatných užívateľov sa dané zaslané reklamné ponuky budú považovať za spam.
 
Autori portálu :
 
 Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group – IČO : 31 595 545

Leonike s.r.o. –  IČO : 47610174

First media s.r.o. – 48082848

 
Práva používateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov. Používateľ, užívateľ má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľ požadovať:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu tých osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Práva používateľa, užívateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb. Používateľ, užívateľ má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako stanovený v podmienkach tohto portálu. Prevádzkovateľ, administrátor portálu mytvorimehospodarstvo môže pri prevádzke portálu využívať súbory cookies, teda krátke textové súbory, ktoré internetový prehliadač používateľa ukladá v zariadení, pomocou ktorého používateľ, užívateľ navštívi/l portál. Návštevou a ďalším používaním portálu používateľ,užívateľ súhlasí s tým, aby boli v jeho internetovom prehliadači uložené cookies, a zároveň s tým, aby ich prevádzkovateľ využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely. Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.  Zdieľaním, alebo tzv. like-nutím obsahu tohto portálu používatelia, užívatelia súhlasia so spracovaním týchto údajov na štatistické, príp. reklamné účely prevádzkovateľom prostredníctvom napr. aj tretích strán ( napr. Google Analytics, sociálne siete, štatistický program,… .)

Odsek 6 : Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 9.11.2015. Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli. Právne vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia. Prevádzkovateľ má právo upravovať tieto podmienky používania, a to na základe spätnej väzby, alebo neaktuálnosti daných podmienok. ­­ V prípade nedostatočného informovania o podmienkach tohto portálu v tomto znení, prosím kontaktuje prevádzkovateľa a budeme sa Vám snažiť vyhovieť.