Objem HDP Slovenska sa v 2. štvrťroku 2016 medziročne zvýšil v bežných cenách o 3,2 % na 20 053,2 mil. Eur. V stálych cenách sa zrýchlila dynamika jeho rastu oproti 2. štvrťroku 2015 o 0,3 p. b. na 3,7 %. V medzikvartálnom porovnaní po sezónnom očistení tvorba HDP reálne vzrástla o 0,9 %.

Slabý domáci dopyt

V štruktúre úhrnného dopytu sa zvýšil zahraničný dopyt o 7,7 % a domáci dopyt o 1,9 % (bol to najnižší medziročný rast od 4. štvrťroka 2014). Rozhodujúcim faktorom spomalenia rastu domáceho dopytu bol pokles tvorby hrubého kapitálu o 1,3 % (z toho tvorba hrubého fixného kapitálu ostala na rovnakej medziročnej úrovni). Jej dynamika medziročne poklesla o 12,2 p. b. (tvorba hrubého fixného kapitálu o 9,5 p. b.).

Konečná spotreba domácností sa zvýšila o 3 % a konečná spotreba verejnej správy o 2,2 %. Vzrástla aj spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich prevažne domácnostiam o 3 % (tvorila 1 % HDP). Rast vonkajšieho dopytu sa zvýšil o 1,6 p. b. na 7,7 % pri raste dovozu výrobkov a služieb o 5,9 %.

Najvyššia hrubá pridaná hodnota v pôdohospodárstve

Výkonnosť národohospodárskych odvetví meraná hrubou pridanou hodnotou vzrástla v 2. štvrťroku 2016 medziročne o 4,1 %. Vývoj ovplyvnil rast vo všetkých odvetviach, z toho najmä v pôdohospodárstve o 7,9 %, priemysle o 7 %, finančných a poisťovacích činnostiach o 5,5 %, veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov; doprave a skladovaní; ubytovaní a stravovaní o 4,5 % a v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 4,4 %.

Vyššiu pridanú hodnotu vytvorili aj odvetvia verejná správa; vzdelávanie; zdravotníctvo a sociálna pomoc o 2,5 %, umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti o 1,3 %, informačné a komunikačné činnosti o 1 %, odborné, vedecké a technické činnosti o 0,8 % a stavebníctvo o 0,4 %. Rastúci trend sa udržal aj pri výbere čistých daní z produktov o 0,5 %.

HDP Slovenska v prebytku 10 miliónov EUR

Z vytvoreného HDP Slovenska dôchodkovou metódou  tvoril hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky 10 347,4  mil. Eur. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2015 vzrástol ich objem o 2,8 %. Odmeny  zamestnancov v hodnote 7 755,7 mil. Eur vzrástli o 4,8 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu vzrástol o 1,5 % na 2 258 mil. Eur. Hodnota subvencií bola vyššia o 16,5 % a dosiahla 307,9 mil. Eur.

Nominálny objem vytvoreného HDP Slovenska v 1. polroku 2016 predstavoval 38 455,8 mil. Eur. V bežných cenách sa zvýšil medziročne o 3,1 %. V stálych cenách vzrástol o 3,6 %, čo bolo o 0,4 p. b. viac ako v 1. polroku 2015.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Mohlo by Vás zaujímať