Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo metodický pokyn zameraný na problematiku platenia preddavkov na daň z príjmov FO ( fyzických osôb ) počnúc preddavkovým obdobím, ktoré začína prvým dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2015.

1. Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov FO

Vznik povinnosti platiť preddavky na daň závisí od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Podľa ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona o dani z príjmov preddavky na daň  v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 EUR.

2. Periodicita platenia preddavku na daň z príjmov FO

Z vypočítanej daňovej povinnosti sa určí periodicita platenia preddavkov takto:

• Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka bude menšia alebo rovná ako 2 500 EUR, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň.

• Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 2 500 Eur a nepresiahla 16 600 EUR, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na  daň, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné  do konca každého kalendárneho štvrťroka.

• Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 EUR, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti. Tieto preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

3. Preddavkové obdobie

Preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie  do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Po podaní daňového priznania za rok 2015 sa preddavkové obdobie začne 1. 4. 2016 a skončí sa 31. 3. 2017, pričom na trvanie preddavkového obdobia má vplyv aj skutočnosť, či daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a taktiež, či posledný deň lehoty na podanie daňového priznania nepripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja.

4. Výpočet preddavkov na daň

Na výšku preddavkov na daň má vplyv štruktúra základu dane a posledná známa daňová povinnosť.

Štruktúra základu dane

• daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a 6 zákona o dani  z príjmov neplatí preddavky na daň, ak čiastkový základ dane zo závislej činnosti tvorí viac ako 50 %  z tohto súčtu,

• ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a 6, preddavky na daň sa platia  v polovičnej výške.

Posledná známa daňová povinnosť je definovaná ako daň vypočítaná:

• zo základu dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov zníženého o odpočet daňovej straty a príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov uvedeného v poslednom daňovom priznaní,

• zníženého o nezdaniteľnú časť na daňovníka platnú  v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň,

 • pri použití sadzby dane podľa § 15 písm. a) zákona  o dani z príjmov platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň,

• takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus.

Postup výpočtu preddavkov na daň v preddavkovom období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

V tomto preddavkovom období sa platia preddavky na daň podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej  z údajov uvedených v daňovom priznaní typu B za rok 2015, a to:

• zo súčtu čiastkových základov dane uvedených  na r. 36 + r. 55 + r. 65 a sumy uvedenej na r. 79  (v prípade uplatnenia metódy vyňatia príjmov po znížení aj o údaj uvedený na r. 82 daňového priznania typu B za rok 2015)

• zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období roku 2016,  t. j. o 3 803,33 EUR,

• pri použití sadzby dane podľa § 15 písm. a) zákona platnej v roku 2016,

• takto vypočítaná daň sa zníži o sumu daňového bonusu uvedenú na r. 95 daňového priznania typu B za rok 2015.

5. Zmena poslednej známej daňovej povinnosti

Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti  z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom období k začiatku preddavkového obdobia sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia. Ak sú preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny (do 1. 4. 2016) vyššie ako preddavky na daň vypočítané z podaného daňového priznania za rok 2015, prevyšujúca suma preddavkov sa započíta na úhradu ďalších preddavkov platených po tejto zmene alebo sa  na základe žiadosti daňovníkovi vráti.

6. Platenie preddavkov daňovníkmi s príjmami  zo závislej činnosti v určených prípadoch

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou  s príjmami zo závislej činnosti, ktorý vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane, platí preddavky na daň z týchto príjmov miestne príslušnému správcovi dane spôsobom podľa § 35 zákona o dani z príjmov. Tieto preddavky sú splatné do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol takýto príjem daňovníkovi vyplatený, poukázaný alebo pripísaný na účet.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou  s príjmami podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona, ktorý vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane, je povinný platiť preddavky z týchto príjmov. Ak zo zmluvy,  na základe ktorej tento daňovník poberá príjmy: a) vyplýva, že na území Slovenskej republiky sa bude zdržiavať viac ako 183 dní, platí preddavky na daň od začiatku svojho pobytu na území Slovenskej republiky, b) nevyplýva, že na území Slovenskej republiky sa bude zdržiavať viac ako 183 dní, platí preddavky až  za kalendárny mesiac nasledujúci po uplynutí 183 dní pobytu na území Slovenskej republiky.

Tieto preddavky sú tiež splatné do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol takýto príjem daňovníkovi vyplatený, poukázaný alebo pripísaný na účet.

7. Ukončenie platenia preddavkov na daň

Ak daňovník skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť, prenájom, poberanie príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu a výkon závislej činnosti, nie je povinný platiť preddavky, a to od platby preddavku, ktorý je splatný po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností. V zmysle § 17 ods. 9 zákona sa za skončenie podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu považuje zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti, prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty  na podanie daňového priznania alebo skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo poberania príjmov z prenájmu.

8. Kto neplatí preddavky na daň

Preddavky na daň neplatí daňovník:

• ktorý poberal v predchádzajúcom zdaňovacom období len príjmy podľa § 7 a § 8 zákona, príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkovým spôsobom, alebo len príjmy  zo závislej činnosti,

• ktorý mal kombináciu uvedených príjmov,

• ktorý okrem iných druhov príjmov dosahuje aj príjmy  zo závislej činnosti a tento čiastkový základ dane tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane  z príjmov podľa § 5 a § 6 zákona o dani z príjmov,

• ktorého posledná známa daňová povinnosť nepresiahla sumu 2 500 EUR.

Finančné riaditeľstvo SR zároveň poskytuje príklady výpočtu preddavkov na daň.

Viac sa dozviete v daňových novinkách Deloitte.

Upozornenie :

Táto publikácia nenahrádza odborné poradenstvo či služby a nemožno ju teda považovať za materiál, na základe ktorého by bolo možné prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kroky, ktoré môžu mať dopad na Vaše financie alebo podnikanie. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním krokov, ktoré môžu mať vplyv na Vaše financie alebo podnikanie, by ste mali požiadať o poradenstvo kvalifikovaného odborného poradcu.

Zdroj : Deloitte

Mohlo by Vás zaujímať